Kölcsönzési feltételek

A bérleti szerződés fennállása alatt a Bérlő saját költségén köteles gondoskodni a bérleti tárgy karbantartásáról (Ptk. 427. § (1) bek., illetve az Érintésvédelmi szabályzat szerinti ellenőrzéséről.
A rendeltetésszerű használat ellenére bekövetkező meghibásodás miatt felmerülő költségek a Bérbeadót, rendeltetés ellenes használat esetén pedig a Bérlőt terhelik.
A bérleti megállapodás meghatározott időpontig áll fenn, de a Bérlő jogosult a bérleti díjnak legkésőbb a lejárat napján történő újabb befizetésével a szerződést meghosszabbítani mindaddig, amíg a bérleti tárgyat használni kívánja. A bérleti idő lejártával a bérlet megszűnik, és a bérlő a bérleti tárgyat üzemképes, tiszta állapotban köteles visszaszállítani. Ettől eltérő állapotban történő visszavétel költségeit Bérlő köteles megtéríteni. A géptisztításának díja a gép nagyságától függő, 20 kg súly alatti bérlemény esetében 0,5 óra, 20 kg-nál nehezebb gép esetén 1 óra rezsi óradíjnak megfelelő összeg. A mindenkori rezsióradíj az átvételi helyen ki van függesztve.
Meghibásodás vagy rongálás esetén a Bérlő köteles a bérelt tárgyat a Bérbeadó telephelyére azonnal visszajuttatni, vagy a hibát ugyanitt haladéktalanul bejelenteni. Amennyiben ez nem történik meg, a bérleti díj - a meghibásodásért vagy megrongálódásért való felelősségtől függetlenül a visszaszolgáltatás időpontjáig a Bérbeadót megilleti.
Ha a Bérlő a bérleti idő lejártakor a tárgyat a Bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza a Bérbeadó jogosult azt a Bérlőtől elszállítani. A kiszállással és a szállítással kapcsolatban felmerült költségek a Bérlőt terhelik.
Ha a bérleti tárgy visszaszolgáltatása a Bérlőnek felróható okból meghiúsul, illetőleg a bérleti tárgy elvész vagy használhatatlanná válik stb. a Bérlő köteles a bérleti tárgy tényleges értékét megfizetni.
Ha a bérleti tárgy a Bérlőnek felróható okból meghibásodik, a Bérlő köteles a javítási költségét, és a Bérbeadó egyéb igazolt kárát megtéríteni.
A bérleti idő fennállása alatt a bérlet és a bérleti tárgy másra át nem ruházható, nem idegeníthető el, és nem terhelhető meg.
Ha a bérelt gép kezelőjéről a Bérlő gondoskodik, akkor a munkavégzés közben esetlegesen elszenvedett balesetért felelősséggel tartozik.
A Bérlő a bérleti szerződés megkötésekor kezelési- és balesetvédelmi tájékoztatást kap. A bérleti feltételek a Polgári Törvénykönyv XXXVII. fejezetén alapulnak.
A kölcsönzéshez szükséges iratok közé tartozik: A gépkölcsönzés során mindkét esetben kaukció letétele szükséges.