Vállalási szabályzat

Jótállási időn túli gépek javításának szabályai
Gazdasági társaságunk a szolgáltatások teljesítését telephelyén a szakszervizben, valamint a Megbízó által kért helyszínen végzi. A szolgáltatás időbeni és tartalmi történései javítási munkalapon követhetők. Ez a vállalás alapdokumentációja.
A munkalap tartalmazza: A javító-karbantartó munka elvállalásakor a felek megegyeznek arról, hogy Megbízott milyen szolgáltatást, milyen pontosításokkal, mennyiért teljesít. Ezen és egyéb feltételeket a munkalapon rögzítik, s aláírásukkal hitelesítik közös akaratukat.
A javító-karbantartó szolgáltatás elvégzésének határideje 15 nap, ha a javításhoz szükséges alkatrész beszerzése Magyarországon lehetséges. Amennyiben importból kell beszerezni azt, a javítási határidő változik, a létező gyártó szállítási készségétől függően. Ez 60 napon belül realizálódhat. A javítási időszakra bérgép vehető igénybe térítés ellenében.
Megbízott kompletten (működtetésre alkalmasan) a mérhető és ellenőrizhető munkavégzéshez feltétlenül szükséges tartozékokkal együtt veszi át a gépeket javításra. Ettől eltérő átvétel esetében a Megrendelőnek írásban nyilatkoznia kell azon igényéről, hogy kívánja-e a javításra átadott gépet komplettíroztatni, s milyen mértékben.
Gépátvételkor a berendezéseket letisztítva, a tartozékokat leltározásra alkalmasan összerendezett állapotban vesszük csak át. Ha megbízó ezen feltételt nem teljesíti, akkor a szolgáltató jogosult a gépek és azok kiegészítőinek tisztítására, valamint a mennyiségi átvételre fordított időt munkadíjként felszámolni.
A Megbízott javítási megbízás esetén köteles minden olyan előre nem jelzett, illetve a Megbízó által nem észlelt hibát is kijavítani, amelyet életvédelmi szempontból szükségesnek ítél. Erről a Megbízott a Megbízót külön értesíteni köteles. Amennyiben a Megbízó elzárkózik ezen hiba elhárításának megrendelésétől, úgy a Megbízott megtagadja a javítást, egyben jogosult a javítás megkísérelésére fordított időt és a beépített alkatrészeket leszámlázni Megbízónak.
Ha a munka elvállalásakor nem állapítható meg pontosan, hogy milyen javítási munkák elvégzésére van szükség, a Megbízott ajánlatában a várható díj összegét közli a Megbízóval. Az előre nem látott és a munka elvállalásakor figyelembe nem vett hibákat a Megbízott külön megrendelés nélkül is köteles kijavítani, ha a javítás díja nem haladja meg azt az összeget, amit a megállapodásban a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként határoztak meg, s Megbízó ezt elfogadólag tudomásul vette.
Ha megbízás hiányában az el nem végzett munka előreláthatóan negatívan befolyásolja a gép további használhatóságát, teljesítőképességét, vagy használatának módját, illetőleg annak időtartamát, a Megbízottnak erről tájékoztatnia kell Megbízót, utalva arra, hogy a javítás során még további, a vállalási díjat növelő költségek jelentkezhetnek.
Ha a munka végzése során a Megbízott olyan előre nem látott hibát fedez fel, amelynek kijavítására a felek nem állapodtak meg, illetve kijavításával a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatározott összeg emelkedne, köteles a hiba észrevételéről és az ezzel kapcsolatos munka díjáról a Megbízót haladéktalanul értesíteni. Ezt a munkát a Megbízott csak megrendelésre végezheti el.
A megbízónak a gép átadásakor minden esetben hibafelvételezési díjat kell fizetni. A díj a hiba-felvételezésre fordított munkaidőt tartalmazza (gépvizsgálat bontással, cikkszámozás, árazás, ajánlat készítés).
Ha a Megbízó a Megbízott által - hibafelvételezés alapján - közölt javítási díjat nem fogadja el, úgy kérheti a javítás leállítását.
Ebben az esetben a Megbízott a gép elszállításakor a hibafelvételezésről végszámlát állít ki. A javítás megrendelése esetén a hibafelvételezési díjat tartalmazza a javítási díj, így a végszámlában a „hibafelvételezési" díj visszaszámolásra kerül.
Ha a javítást műhelyünkben végezzük, a javítás befejezéséről, illetve az átvétel időpontjáról értesítjük a Megbízót. Ezt követően 14 napon belül a Megbízó köteles intézkedni a készülék elszállításáról. A gép átvételekor kérésre, a kicserélt alkatrészeket is átadjuk, de azokat az átvételt követően nem őrizzük meg. A 14. naptól a 6. hónapig napi tárolási díjat számolunk fel a következőképpen:
1-15 kg-ig  20,-Ft/nap + Áfa
15-30 kg-ig 50,-Ft/nap + Áfa
30-80 kg-ig 100,-Ft/nap+ Áfa
80 kg-tól 200,-Ft/nap + Áfa

 
A kiértesítést követő 180. nap után a gépet értékesítjük. Az értékesítés után a Megbízó csak az eladási ár költségekkel csökkentett forint értékére tarthat igényt.
Azon gépek esetében, amelyeknél a Megbízó bármely okból eláll javítási szándékától, a kiértesítést követő 180 nap után külön értesítés és bírósági határozat nélkül megsemmisítjük azt. Ezek után a Megbízó semminemű kártérítési igénnyel nem élhet a Megbízott felé.
A Marclean Kft. a szolgáltatás elvégzése után a Megbízónak számlát állít ki. A számlában, illetve mellékleteiben röviden feltünteti az elvégzett munkát, a felhasznált alkatrészeket és anyagokat, a szolgáltatás díjának összegét, és tanúsítja, hogy az elvégzett munka megfelelő, a felhasznált anyagok és alkatrészek rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Helyszíni javításnál a számla tartalmazza a javítás érdekében felhasznált kilométer költségét is.
A kiértékelt, ellenőrzött munkalap alapján a Megbízott számviteli munkatársai a Megbízott ügyviteli rendszerében használt kereskedelmi program felhasználásával számítógépen - akadályoztatás esetén kézzel (pl. áramszünet) -, számlát állít ki. E számla az esetleges későbbi minőségi kifogások alapbizonylata.
A Marclean Kft. tevékenységét az ISO 9001 szabvány szerinti minőségügyi rendszerben folytatja, így a karbantartási, javítási vállalásokat is. A javításokat és a hozzá kapcsolódó ellenőrzéseket képzett, gyakorlott műszerészek, technikusok végzik. A javítás, karbantartás során folyamatközi ellenőrzés és végellenőrzés (működési próba) történik. E tényeket a javítási munkalapon a feladat végrehajtásában résztvevők aláírásukkal dokumentálják. Az elvégzett munkára a jogszabálynak megfelelve jótállást vállalunk.
A Megbízó a Megbízottal szemben jótálláson alapuló igényét a javításról készült számla, vagy jótállási jegy alapján érvényesítheti.
A jótállási idő - a szolgáltatás elvégzése után a gép -, a Megbízó vagy Megbízottja részére való átadásával, illetve üzembehelyezés napjával kezdődik. Ezt az időtartamot nem hosszabbítja meg a munka elvégzése során beépített új alkatrész, részegység hosszabb időtartamú saját jótállása.
Nem vállalunk jótállást azon háztartási gépek javítására, amelyeket gazdasági vagy szakmai tevékenység folytatására használnak.
A Megbízó a jótállás alapján - a jótállási időn belül - kérheti:
A hibásan, hiányosan végzett munka kijavítását, vagy a díj arányos csökkentését.
Az elvégzett munkával összefüggésben keletkezett hiba díjmentes kijavítását.
Ha az elvégzett szolgáltatás teljesen alkalmatlan, vagy teljesen célszerűtlen, ha a Megbízott a kijavítást határidőre nem vállalja vagy nem végzi el, a Megbízó a díj megfizetését megtagadhatja, illetve a már megfizetett díjat visszakövetelheti.
Megbízó - a Megbízott költségére - más vállalkozóval is elvégeztetheti a hibás teljesítés folytán szükséges munkát, ha a Megbízott a kijavítást határidőre nem vállalja, nem végzi el, vagy ismételten hibásan végzi el.
Ha a Megbízott a kijavított hibát tévesen állapította meg, a szükségtelenül végzett munka ellenértékét nem követelheti, illetve az ezért kifizetett díjat köteles visszafizetni.
Ha a hibás teljesítés folytán a vállalás tárgyának elszállítása vagy visszaszállítása szükséges, erről a Megbízott köteles gondoskodni. Ha ezt elmulasztja, költségére a Megbízó is elvégezheti.
A munka teljesítésekor a Megbízott tájékoztatja a Megbízót arról, hogy minőségi kifogását hol és hogyan jelentheti be. Jogi személyek esetében a főjegyző, a megyei közgyűlés elnöke, magányszemélyek esetében - ide értve azok nem jogi személyiséggel rendelkező társaságait is - a helyi önkormányzat jegyzője ellenőrzi, illetve az általa megbízott minőségvizsgáló intézetek vizsgálják a javító-karbantartó tevékenység körében e rendelet előírásainak végrehajtását, így különösen a szolgáltatás elvállalására, elvégzésére és átadására vonatkozó követelmények megtartását, továbbá a számlázást, a minőség tanúsítást és a minőségi kifogások intézését.